Huren via funda

Transparante huurprijzen: Vooraf duidelijkheid over aanvullende kosten

Op zoek naar een huurwoning? Op funda Huur staan ruim 10.000 beschikbare huurwoningen, die door verhuurbemiddelaars zijn geplaatst.

Alle intermediairs die huurwoningen op funda plaatsen, dienen transparant te zijn over eventuele aanvullende kosten die zij dan wel de verhuurder bij u als huurder in rekening brengen. Zo kun je vooraf duidelijk zien welke kosten je kunt verwachten en kom je niet voor verrassingen te staan. Onder aanvullende kosten vallen servicekosten en nutsvoorzieningen, borg en onder omstandigheden kosten huurder. Deze vind je terug onder 'Kenmerken' bij de betreffende woning.

Servicekosten en nutsvoorzieningen: Kosten bovenop de kale huur


Servicekosten zijn alle kosten van de huurwoning die bovenop de kale huur aan jou in rekening worden gebracht voor leveringen en diensten. Het kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor schoonmaak, tuinonderhoud, stoffering en meubilering en huismeester. Onder servicekosten vallen ook kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit, inclusief stookkosten als de huurder geen eigen meter heeft.

Kosten voor nutsvoorzieningen zijn in dit verband kosten voor gas, elektriciteit en water waarvoor de huurder wél een eigen meter heeft.

Indien er in het huurcontract geen onderscheid wordt gemaakte tussen de huurprijs, de servicekosten en nutsvoorzieningen wordt gesproken van een all-in prijs.

Jaarlijks overzicht

Elk jaar hoort de huurder een overzicht van de servicekosten te ontvangen en, indien huurder een eigen meter heeft, ook van de kosten voor nutsvoorzieningen.

Bezwaar maken

Als de huurder met een niet-geliberaliseerd huurcontract het niet eens is met het bedrag van de servicekosten of nutsvoorzieningen kan er bezwaar gemaakt worden bij de huurcommissie. Een huurder met een geliberaliseerd huurcontract dient zich te wenden tot de rechter.

Bij een all-in prijs kan er nooit sprake zijn van een geliberaliseerde huurprijs in de zin van de wet. De kale huurprijs is immers niet bekend omdat er slechts een totale prijs is overeengekomen. Indien er sprake is van een all-in prijs kan de huurder de verhuurder verzoeken om de all-in prijs uit te splitsen in een kale huurprijs en in een voorschotbedrag aan servicekosten en nutsvoorzieningen. Komen de verhuurder en huurder er samen niet uit dan kunnen zij de huurcommissie inschakelen.

Kijk voor meer informatie over all-in prijzen op de website van de Rijksoverheid of op de website van de Huurcommissie.

Hiernaast staat een overzicht van kosten die onder servicekosten vallen.

Soorten kosten

Energie en water

Wat valt daaronder?

Kosten voor verbruik van water, gas, elektriciteit of andere energie, inclusief stookkosten zonder eigen meter.

Wat mag worden doorberekend?

De totale gemaakte kosten verdeeld via een afgesproken verdeelsleutel of een verdeelsleutel die de Huurcommissie redelijk vindt.

De volgende kosten vallen onder nutsvoorzieningen:

Welke kosten vallen niet onder servicekosten of nutsvoorzieningen?

  • Zorgservicekosten zoals kosten voor maaltijdverstrekking, verpleging en alarmservice.
  • Belastingen en heffingen, zoals rioolrechten. De verhuurder kan bepaalde kosten en heffingen wel aan je doorberekenen, maar niet via de servicekosten. Eigenaren krijgen de rekening voor eigenaarsheffingen (zoals de onroerendezaakbelasting) en gebruikers (huurders) voor gebruikersheffingen (bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing).
  • Onderhoudskosten en reparaties die voor rekening van de verhuurder komen.

Huren via funda:

  • Betrouwbaar
  • Transparant
  • Eenvoudig

Borg: Toegestaan, mits redelijk

Richtlijn: maximaal 3 maanden kale huur. Het kan voorkomen dat verhuurders vragen een borg (waarborgsom) te betalen. Een borg dient onder andere ter zekerheid van de verhuurder in geval van een betalingsachterstand of ter compensatie van schade die door de huurder aan de woning is toegebracht. Wanneer de woning onbeschadigd wordt opgeleverd bij beëindiging van de huurovereenkomst en indien er geen betalingsachterstanden zijn, dient de verhuurder de waarborgsom in beginsel terug te betalen. De verhuurder is niet verplicht rente te vergoeden over de borg. Bij het betalen van de borg is het raadzaam om een kwitantie of bewijs van betaling te vragen.

Kosten huurder: Welke kosten zijn toegestaan?

Bemiddelingskosten

Als je een woning wil huren via een makelaar/bemiddelaar/intermediair ("intermediair") kan het voorkomen dat je gevraagd wordt bemiddelingskosten of andere kosten te betalen. Dat is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt.

Natuurlijk moet je een intermediair betalen als je hem zelf opdracht hebt gegeven om voor u een woning te zoeken en de intermediair uitsluitend voor jou als huurder optreedt. Dit laatste -dat hij uitsluitend voor jou optreedt- is heel belangrijk. Als je als particulier op Funda een woning vindt die door jouw eigen intermediair is aangemeld in opdracht van de verhuurder, hoef je hem namelijk geen bemiddelingsloon te betalen. Ook niet als hij (ook) van de verhuurder geen loon ontvangt. De regels over tweezijdige bemiddeling zijn in dit geval van toepassing die hieronder nader worden uitgelegd.

Lees onderstaande informatie om te voorkomen dat je betaalt voor iets waartoe je niet verplicht bent. Gebruik de aangeboden conceptdocumenten als je onterecht (bemiddelings)kosten heeft betaald.

Wanneer hoef je geen (bemiddelings)kosten te betalen?

Een intermediair die een woning op funda aanbiedt, bemiddelt ten aanzien van die woning altijd in opdracht van de verhuurder. Als een intermediair zowel in opdracht van de verhuurder als de huurder werkt (‘tweezijdige bemiddeling’), mag hij geen loon in rekening brengen bij de particuliere huurder (artikel 417 en 427 van boek 7 Burgerlijk Wetboek). Deze kosten zijn voor de verhuurder. Dat mag ook niet als daar een andere naam aan wordt gegeven dan loon zoals bemiddelings-, contract-, marketing-, verhuur-, administratie-, commissie-, advies- of makelaarskosten, courtage, sleutelgeld, inschrijfgeld, eenmalige kosten huurder enzovoorts. Helaas biedt de wet geen volledige duidelijkheid over wat wel en wat niet onder het begrip “loon” valt. Over het algemeen wordt er echter van uitgegaan dat alle kosten die bij de bemiddeling zijn gemaakt in het proces van het zoeken naar een huurwoning en het sluiten van een huurovereenkomst als loon worden beschouwd. De regel dat geen loon in rekening gebracht mag worden bij de huurder geldt niet als de huurder handelt met bedrijfsmatige doeleinden.

Wanneer mogen wel (bemiddelings)kosten in rekening gebracht worden?

Als de intermediair uitsluitend in opdracht van de verhuurder werkt is het lastiger om aan te geven welke kosten wel en welke kosten niet aan een huurder mogen worden doorberekend. Overeenkomstig de wet staat het een verhuurder op zich vrij om een voordeel te bedingen voor zichzelf of voor zijn intermediair. Er mag echter geen sprake zijn van het bedingen van een niet- redelijk voordeel (artikel 264 van boek 7 Burgerlijk Wetboek). Dit is het geval indien er tegenover het bedongen voordeel geen of een verwaarloosbare tegenprestatie staat voor de huurder. Kort gezegd moet het gaan om redelijke kosten waar een tegenprestatie van de intermediair of verhuurder tegenover staat.

Hiernaast staat ter verduidelijking van een aantal soorten kosten aangegeven of deze in rekening mogen worden gebracht bij de huurder. N.B. Het onderstaande gaat uit van eenzijdige en dus niet van tweezijdige bemiddeling. Bij tweezijdige bemiddeling zullen de kosten meestal onder “loon” vallen en om die reden niet aan een huurder doorberekend mogen worden.

Soorten kosten

Sleutelgeld

Toegestaan?

Niet toegestaan.

Toelichting

Sleutelgeld is het bedrag dat door de verhuurder of door vertrekkende huurders aan de nieuwe huurder gevraagd wordt in ruil voor de sleutel. Het vragen van sleutelgeld wordt gezien als een onredelijk beding als bedoeld in artikel 7:264 lid 1 BW (er is geen of een verwaarloosbare tegenprestatie) en is daarom niet toegestaan. Heeft u toch sleutelgeld betaald? Dan kunt u deze via de rechter terugvorderen. U moet dan wel bewijzen dat het betaald is, bijvoorbeeld met een kwitantie of via getuigen (geen familie).

Geschillen

Voor geschillen over kosten huurder kun je contact opnemen met de De Geschillencommissie. Ben je geen consument maar een ondernemer dan kun je terecht bij de De Geschillencommissie Makelaardij Zakelijke Markt.

Let op! Je kunt alleen bij De Geschillencommissie terecht als je zelf opdrachtgever bent en je intermediair is aangesloten bij De Geschillencommissie. In de adressengids, van De Geschillencommissie kunt u vinden of uw intermediair is aangesloten.

Ben je geen opdrachtgever dan kun je niet terecht bij De Geschillencommissie. Je zult je in dat geval moeten wenden tot de rechter. 


Voor het terugvorderen van ten onrechte betaalde bemiddelingskosten kun je gebruikmaken van de documenten die daarvoor door de NVM beschikbaar zijn gesteld: Sommatiebrief NVM bemiddelingskosten, Dagvaarding NVM bemiddelingskosten huur en NVM toelichting dagvaarding.