Makelaarsbeoordelingenreglement

Algemeen

Funda doet er alles aan om de zoeker op funda accurate, actuele en kwalitatief goede informatie te bieden. Om de kwaliteit van de data te waarborgen en misbruik van de content op de funda websites te voorkomen, heeft funda duidelijke regels opgesteld.

Aan funda is gebleken dat er bij het maken van een keuze voor een bepaald makelaarskantoor behoefte bestaat om beoordelingen over dat makelaarskantoor te lezen. Dit helpt de opdrachtgever om een geschikte keuze te maken voor een makelaarskantoor. Met de komst van de functionaliteit “Makelaarsbeoordelingen” zal funda voorzien in die behoefte.

Voor de opdrachtgever

Wanneer kunt u een makelaarsbeoordeling geven?

Wanneer u een opdracht tot dienstverlening bij verkoop of verhuur heeft, ontvangt u (dan wel een door u gemachtigde persoon) na de transactie automatisch een uitnodiging voor een beoordeling, mits de betrokken makelaar van deze functionaliteit gebruik maakt (oftewel de functionaliteit AAN heeft staan) en u bent (dan wel een door u gemachtigde persoon is) door de makelaar bij funda ingesteld als verkoper.

Wanneer u een opdracht tot dienstverlening bij aankoop of aanhuur heeft, kan uw makelaar zich door de verkopende of verhurende makelaar laten koppelen in funda desk. Uw makelaar heeft vervolgens de mogelijkheid om u (dan wel een door u gemachtigde persoon) uit te nodigen voor een beoordeling.

Waar moet een makelaarsbeoordeling op funda aan voldoen?

Graag verzoeken we u eerlijk te zijn in uw oordeel en een zo volledig mogelijke onderbouwing te geven van uw oordeel. Met name uitzonderlijk negatieve of positieve beoordelingen vereisen een uitgebreide onderbouwing, mede omdat zij een grotere invloed hebben op het gemiddelde cijfer. Uw oordeel dient uitsluitend betrekking te hebben op de makelaar respectievelijk het makelaarskantoor aan wie de opdracht tot dienstverlening is verstrekt. In uw oordeel dient u anderen te respecteren.

Het is daarbij in ieder geval niet toegestaan om:

 • scheld- of vloekwoorden op te nemen of u nodeloos kwetsend uit te laten in uw oordeel;
 • agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, discriminerende, misleidende opmerkingen op te nemen in de beoordeling;
 • derden te betrekken in de beoordeling, waaronder tevens wordt verstaan dat één of meer aspecten van (de dienstverlening van) het beoordeelde makelaarskantoor worden vergeleken met of geschreven in relatie tot de dienstverlening, prijs of kwaliteit van een derde;
 • andermans identiteit te gebruiken;
 • specifieke informatie uit uw overeenkomst met het beoordeelde makelaarskantoor (zoals de prijs) op te nemen in de beoordeling;
 • een beoordeling te geven die op enigerlei (andere) wijze in strijd is met de wet of de maatschappelijke zorgvuldigheid of naar het oordeel van Funda op andere grond niet toelaatbaar wordt geacht.

U stemt er bovendien mee in en u garandeert dat u geen bijdrage zult indienen:

 • waarvoor u een vergoeding heeft ontvangen of waarvoor u op enigerlei wijze wordt beloond.
 • die informatie bevat die verwijst naar websites, adressen, e-mailadressen, contactgegeven of telefoonnummers.
 • die computervirussen, -wormen of andere schadelijke computerprogramma’s of bestanden bevat.

Publicatie van makelaarsbeoordelingen op funda

Indien de makelaar ervoor gekozen heeft om gebruik te maken van de functionaliteit Makelaarsbeoordelingen, ontvangt u als opdrachtgever na transactie automatisch (of bij aankoop of aanhuur; na koppeling van de verkopende of verhurende makelaar) een uitnodiging voor een beoordeling. Indien de makelaar geen gebruik maakt van de functionaliteit Makelaarsbeoordelingen, wordt er geen uitnodiging naar u gestuurd. De makelaar kan ervoor kiezen om de beoordelingen niet alleen te verzamelen (als gratis tevredenheidsonderzoek), maar kan er ook voor kiezen om de beoordelingen tevens op funda te publiceren en op zijn eigen website via een widget.

Elk makelaarskantoor heeft op ieder moment de keuze om de functionaliteit voor het verzamelen en/of publiceren van beoordelingen voor al zijn opdrachtgevers in zijn geheel (weer) aan of (weer) uit te zetten. Dit betekent dat de makelaar niet per individuele opdrachtgever kan beslissen om de mogelijkheid tot het geven en publiceren van een makelaarsbeoordeling aan of uit te zetten.

Na ontvangst van de makelaarsbeoordeling is funda gerechtigd om de makelaarsbeoordeling te publiceren op haar website. Funda is voor het gebruik van deze functionaliteit geen vergoeding verschuldigd.

Persoonsgegevens

Funda maakt het mogelijk om met uw toestemming uw naam bij de makelaarsbeoordeling op funda te tonen. U kunt uw toestemming hiervoor op ieder moment intrekken. Uw adres is echter wel zichtbaar en kan niet worden verborgen. U kunt te allen tijde de makelaarsbeoordeling aanpassen of van de website verwijderen via uw ‘mijn funda account’.

Lees meer over het Privacybeleid van funda

Voor de makelaar

De makelaar kan eenmaal reageren op een beoordeling. Tevens kan hij te allen tijde zijn reactie op de beoordeling aanpassen of van de website verwijderen via de fundadesk.

Het is de makelaar niet toegestaan om de functionaliteit ‘Makelaarsbeoordelingen’ op enigerlei wijze te misbruiken. Daaronder wordt mede, maar niet uitsluitend begrepen:

 • het opnemen van spam, reclame of zelfpromotie in de reactie op de beoordelingen. Dit omvat onder andere het vermelden van contactgegevens, zoals telefoonnummers, e-mailadressen of website-URL’s van het makelaarskantoor;
 • het gezamenlijk met de klant opstellen van de beoordeling;
 • een klant een beloning in het vooruitzicht stellen voor het afgeven van een (positieve) beoordeling of;
 • enig ander handelen, gedragen of nalaten in strijd met de wet of de maatschappelijke zorgvuldigheid.

Funda

(Klachten)procedure

Indien u van mening bent dat een bepaalde uiting op de websites van funda jegens u inbreuk maakt op uw (privacy)rechten of anderszins onrechtmatig is en u daardoor schade lijdt, kunt u gebruik maken van het “meld een fout” formulier. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de customer service van funda. Funda hanteert een beleid dat strikt toeziet op de naleving van dit Reglement en de wet- en regelgeving. Funda hecht immers veel belang aan het behoud van de kwaliteit, integriteit en betrouwbaarheid van de content op de website voor zowel opdrachtgevers als makelaars.

Iedere afzonderlijke beoordeling wordt (o.a. door middel van geautomatiseerde systemen) gecontroleerd op naleving van dit Reglement. Bij constatering van een overtreding kan funda één of meer van de volgende maatregelen nemen:

 • een verzoek doen of honoreren tot anonimiseren van (de naam van) de betrokkene(n) in een makelaarsbeoordeling;
 • de publicatie van de makelaarsbeoordeling zonder nadere kennisgeving met onmiddellijke ingang opschorten of de beoordeling integraal verwijderen;
 • het makelaarskantoor een formele waarschuwing geven en vervolgens het makelaarskantoor verscherpt blijven controleren op herhaald misbruik. Bij herhaalde constatering zal funda de functionaliteit voor makelaarsbeoordelingen uitzetten voor het desbetreffende makelaarskantoor.

Overig

Dit Reglement is van toepassing op alle partijen die van de functionaliteit "Makelaarsbeoordelingen" gebruik maken. Funda behoudt zich het recht voor om de functionaliteit “Makelaarsbeoordeling” zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen of op ieder moment zonder opgaaf van reden met onmiddellijke ingang stop te zetten. Funda is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden. Funda behoudt zich daarnaast het recht voor om dit Reglement op ieder moment te wijzigen. Het is om die reden van belang dat u dit Reglement van tijd tot tijd naleest, zodat u kennis kunt nemen van eventuele wijzigingen.

Disclaimer

Funda kan niet instaan voor de juistheid of actualiteit van de op de website gepubliceerde makelaarsbeoordelingen. De beoordelingen zijn van de betreffende opdrachtgever van de makelaar en niet van Funda. Funda aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud van die beoordelingen. Funda kan er evenmin voor instaan dat deze beoordelingen geschikt zijn voor het doel waarvoor die worden geraadpleegd. Funda behoudt zich het recht voor om beoordelingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving te verwijderen.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met funda via customerservice@funda.nl.